Condicions de Venda

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D’ENTRADES “ON-LINE” A TRAVÉS DEL WEB  www.festivaljardinsterramar.com

Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats del seu pare, mare o tutor. A l’entrada podem necessitar identicarte per raons de seguretat. Les entrades adquirides no poden retornar, de manera que et demanem que comprovis bé la reserva abans de procedir al pagament. No poder assistir a l’esdeveniment o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la devolució. NO mostres fotos de l’entrada en xarxes socials, podrien usurpar. Si us plau, llegeix atentament les condicions generals de compra. En cas d’incidència, les teves dades personals es facilitaran a la plataforma de ticketing perquè pugui ser gestionada.

Correu electrònic contacte info@festivaljardinsterramar.com

Vostè està formalitzant una transacció comercial amb TERRA MUSIC & EVENTS, SL.(Des d’ara EL ORGANITZADOR) amb CIF B17858630 domiciliada a C / Balmes, 205 6ª2ª, 08006 de Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l’e-mail info@festivaljardinsterramar.com.

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l’informem que EL ORGANITZADOR és una societat limitada les dades són al AVÍS LEGAL d’aquest web.

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i el comprar l’entrada implica l’acceptació de les condicions generals en el moment de la compra.

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la / es entrada / es objecte de compra.

 

1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS
EL ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d’adquirir entrades a través d’Internet per assistir als diferents espectacles que organitzi. Els usuaris d’Internet que accedeixen al web del ORGANITZADOR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s’exposen.

2.- FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA
Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà denominat “COMPRADOR”, i quedarà obligat com a tal enfront del ORGANITZADOR que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda pel ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada pel ORGANITZADOR, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

 

3.- CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADES A TRAVÉS D’AQUEST SITE

L’adquisició de la / es entrada / es representa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

a.- L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

b.- El major nombre d’entrades, el preu i ubicació de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar una vegada formalitzada aquesta.

c.- La compra d’entrades a través del web oficial de l’ORGANITZADOR disposa del servei d’impressió d’entrades, el qual permet (i) imprimir l’entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu pdf) o bé, (ii) guardar l’arxiu a l’ordinador per a la posterior impressió. En situacions excepcionals, per motius tècnics i / o de seguretat, el servei d’impressió d’entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar a les taquilles del recinte on se celebri l’espectacle, amb una antelació mínima d’1 hores abans de l’esdeveniment, per a la recollida de la / es entrada / es. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar a les taquilles:

  • La targeta de crèdit / dèbit amb la qual va realitzar la compra.
    • El DNI / passaport del titular de la targeta de crèdit / dèbit
    • El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

d.- Un cop adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, en aquest cas l’adquirent pot demanar el reemborsament en el termini d’un mes des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’ORGANITZADOR, i presentant, en tot cas, justificant de compra.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment a causa de la suspensió o la modificació que es produeixi un cop començat l’espectacle o l’activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

En qualsevol cas de devolució, el ORGANITZADOR únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l’import corresponent a les compres efectuades, s’entendrà com la renúncia per part d’aquest a la devolució dels imports que, si escau, puguin correspondre. La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’espectacle per causes alienes al ORGANITZADOR i / o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

e.- L’ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen l’espectacle.

 

4.- CONDICIONS D’ACCÉS I ESTADA A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPECTACLE

a.- L’ORGANITZADOR es reserva sempre el dret d’admissió. L’edat mínima legal per accedir a aquest tipus d’esdeveniments és de 16 anys. Qualsevol menor d’aquesta edat haurà d’anar De pare, mare o tutor.

Durant la seva estada al recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitzi. Perquè això sigui possible és necessari presentar a l’entrada del recinte la següent documentació: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acrediti la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.

A més dels documents corresponents, els pares o tutors legals han de portar una entrada vàlida. Hauran acompanyar el menor fora del recinte, sense que sigui possible la seva estada de forma individual.

b.- Per raons de seguretat, en el moment d’accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden terminantment prohibides, i per tant, legitimaran la prohibició d’accés, les següents conductes:

  • La introducció de begudes amb tap, begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs.
    • La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.
    • Trobar-sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei.

c.- El ORGANITZADOR podrà negar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització o personal del recinte.

La denegació de l’accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, es pugui preveure que la seva permanència al recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a l’esdeveniment, responsabilitzant-se personalment a l’ portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

d.- L’ORGANITZADOR es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o registrar. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges poden aparèixer a Internet pel que la seva difusió pot no ser controlada.

Si hi ha vídeo vigilància en l’accés l’informem que la seva imatge passarà a formar part d’un fitxer responsabilitat de l’organitzador amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l’organitzador de l’esdeveniment.

 

5.- L’ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

a.- La / es entrada / es adquirides en aquest web han de ser custodiades fins al dia de l’esdeveniment com si fos diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació de la mateixa, perdent tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir al recinte.

b.- L’adquisició d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i / o sortejos), si no és amb consentiment exprés i escrit l’ORGANITZADOR. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a l’ORGANITZADOR per a la inutilització de la / es entrada / es i l’inici de totes les accions legals consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que aquesta conducta hagi pogut ocasionar a l’ORGANITZADOR.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent.

 

6.- DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin aquest portal i adquireixin unes entrades, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del que EL ORGANITZADOR, amb domicili en C / Balmes, 205 6º2ª, 08006 Barcelona, ​​és responsable.

Si facilites dades d’un acompanyant t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix a la clàusula següent.

La incorporació d’aquestes dades al fitxer en qüestió s’efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de la compravenda de l’espectacle per al qual van ser adquirides les entrades.

Et recordem el dret d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del ORGANITZADOR, C / Balmes, 205 6º2ª, 08006 de Barcelona, ​​o bé a la següent adreça de correu electrònic: info @ festivaljardinsterramar.com

En fer el pagament teves dades queden automàticament facilitades a l’empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

 

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
A la compravenda d’entrades que es porta a terme a través d’aquest site li resulta d’aplicació la legislació espanyola.

 

8.- ALTRES
En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible al web del festival. Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i en el nostre domicili social.

També disponibles en http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

Pots obtenir informació de serveis de consum en http://www.consumo-inc.es/

La llengua de contractació és segons l’idioma escollit.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic. Vostè té accés durant un mes a les nostres dades i pot imprimir-lo i guardar-en el seu sistema.

TERRA MUSIC & EVENTS, SL. té una política activa de resolució de conflictes, de manera que posa al seu servei l’atenció al client. Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu / consumers / ODR. Això no obstant, TERRA MUSIC & EVENTS, SL. decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i s’han de resoldre fora d’aquests àmbits, pel que aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu el nostre sistema d’atenció al client. Gràcies per la vostra comprensió.